Školenie Viazačov bremien

Kurz Viazača bremien sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný preukaz Viazača bremien.  

Kurz Viazača bremien

 • Základný  kurz viazača bremien
 • Opakované školenie ( 1 x za 12 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

  Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s viazacími a závesnými prostriedkami,len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz viazača bremien. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

PODMIENKY K PRIHLÁSENIU SA NA KURZ

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť- ( max. 6 mesiacov platná od vydania )

Kurz Viazača bremien sa skladá

 1. všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien
 2. osobitných požiadaviek
  • so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,
  • viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad  komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,
 3. praktická časť.

Každý účastník  nášho kurzu je schopný po jeho úspešnom ukončení samostatne vykonávať profesiu viazača bremien. Preukaz platí  u všetkých zamestnávateľov a je majetkom osoby, ktorej meno a priezvisko je v ňom uvedené.

Opakované školenie Viazača bremien sa skladá

 1. všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien
 2. osobitných požiadaviek
  • so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,
  • viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,

Opakované školenie viazačov bremien sa vykonáva v intervale 1 x za 12 mesiacov v zmysle STN.

Aktualizačná odborná príprava Viazača bremien sa skladá

 1. zmeny v požiadavkách všeobecné požiadavkách týkajúcich sa výkonu činnosti viazačov bremien
 2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa problematiky vyhradených technických zariadení zdvíhacích so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,
 3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti viazačov bremien.

Aktualizačnú odbornú prípravu viazača bremien vykonávame v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. Každý viazač bremien je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu minimálne 1 x za 5 rokov. Pokiaľ nedodržíte tento termín Váš preukaz stráca v zmysle zákona platnosť.

Ponúkame Vám:

 • získanie preukazu viazača bremien
 • opakované školenia 1 x 12 mesiacov
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO ( v prípade straty, krádeže alebo poškodenia preukazu )
 • odborné poradenstvo v oblasti viazania a zavesovania bremien
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného vzdelávania alebo AOP v stanovených termínoch