Školenie obsluhy motorových vozíkov

Kurz VZV obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný EU preukaz na obsluhu vysokozdvižných motorových vozíkov. Rozsah preukazu si môže zvoliť každý podľa potreby. Pre uchádzačov o prácu na Slovensku alebo v zahraničí odporúčame minimálne rozsah  preukaz I,II,A,B,C,D,E,W1
( Môžete obsluhovať všetky typy VZV,NZV do nosnosti 5 ton )  

Kurz VZV obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov

  • Základné a rozširovacie kurzy obsluhy pre všetky typy vozíkov
  • Opakované školenie ( 1 x za 12/24 mesiacov)
  • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

  Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre danú triedu a druh motorového vozíka. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Naše školiace stredisko má  akreditáciu na vykonávanie školenie obsluhy motorových vozíkov :
Základné školenie obsluhy motorových vozíkov sa skladá z teoretickej časti a praktického výcviku. Opakované školenie sa skladá iba z teoretickej časti. Zásady vykonávania základných školení obsluhy motorových vozíkov a rozšírenie oprávnenia na iný druh a triedu motorových vozíkov spočíva predovšetkým obozná­miť budúcu obsluhu motorového vozíka zo základnými konštrukčnými prvkami motorových vozíkov, dosiahnuť spoznanie funkcií jednotlivých agregátov motorových vozíkov vzhľadom na bezpečnú prevádzku, oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe a dosiahnuť vyhovujúcu zručnosť v ovládaní motorových vozíkov a v manipulácii s materiálom.

Opakované školenie ma za cieľ obnovenie vedomostí obsluhy motorového vozíka, ich doplnenie o nové právne predpisy, oboznámenie s pracovnou úrazovosťou a podmienkami v organizácii, odstránenie nevhodných návykov, prehĺbe­nie znalostí o bezpečnej a ekonomickej prevádzke motorových vozíkov.

Na rozšírenie oprávnenia na vedenie motorových vozíkov inej triedy a druhu, ako sú uvedené v preukaze obsluhy motorových vozíkov, musí obsluha absolvovať ďalšie školenie, t.z. školenie pre rozšírenie oprávnenia. Týmto školením obsluha získava vedomosti a zručnosti potrebné na obsluhu motorových vozíkov ďalšej triedy a druhu. Cieľom je plná  teoretická a praktická spôsobilosť na obsluhu týchto motorových vozíkov.
Základné a opakované školenia v zmysle zákona NRSR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov § 27 odst. 3 môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má na túto činnosť vydané oprávnenie v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. § 27.

Obsluha motorového vozíka je pracovník vyškolený, prakticky zaučený pre samostatné vedenie a ovládanie motorového vozíka a prídavných zariadení, ktorý úspešne zložil skúšku zo znalosti obsluhy motorových vozíkov a príslušných bezpečnostných predpisov pre konkrétny druh a triedu motorových vozíkov, s ktorým ma jazdiť a k čomu má platný preukaz vodiča motorových vozíkov.

Absolvovaním opakovaného školenia, vrátane preskúšania sa predlžuje platnosť preukazu obsluhy motorových vozíkov, čo sa vyznačuje v preukaze na zadnej strane. Preukaz obsluhy motorových vozíkov je platný 12/24 mesiacov od jeho vydania, resp. absolvovania opakovaného školenia, prípadne od vykonania skúšky na rozšírenie oprávne­nia, ktoré sa tiež vyznačí v preukaze.

Pre rozšírenie oprávnenia vyššieho druhu /rozšírenie oprávnenia na vedenie motorových vozíkov iného druhu alebo triedy ako je uvedené v preukaze obsluhy motorových vozíkov/ je počet hodín určený rozdielom medzi jednotlivými druhmi motorových vozíkov.