Revízie Zdvíhacích zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení ( odborné prehliadky a skúšky ) je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona  NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13,Pri úradných skúškach ( každých 10 rokov ) s oprávnenou právnickou osobou -TI SR zabezpečujeme  (objednanie, organizovanie skúšky, zapožičanie závažia)

Prevádzka zdvíhacieho zariadenia

Prevádzkovateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky zdvíhacieho zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostno technickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť:

 • vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek sprievodnej technickej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
 • obsluha zdvíhacieho zariadenia musí byť odborne a zdravotne spôsobilá,
 • vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
 • vedenie evidencie vyhradeného zdvíhacieho zariadenia podľa prílohy č.4, vyhl. 508/2009 Zz.
 • vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného zdvíhacieho zariadenia.

Revízie zdvíhacích zariadení ( Odborné prehliadky a skúšky )

Revízie zdvíhacích zariadení ( odborné prehliadky a skúšky ) vykonávame na vyhradených technických zariadeniach – zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č.124 /2006 Z .z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13,  

Prehliadkou a skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je:

 • typová skúška
 • úradná skúška
 • opakovaná úradná skúška
 • skúška po oprave
 • skúška po rekonštrukcii
 • odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek podľa príloh č. 6 a 7. vyhl. 508 / 2009 Zz.

Revízie zdvíhacích zariadení ( Odborné prehliadky a skúšky )sa vykonávajú:

 • počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
 • pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
 • pred opakovaným uvedením do prevádzky :
  • po odstavení dlhšom ako jeden rok,
  • po demontáži a opätovnej montáži,
  • po rekonštrukcii alebo po oprave na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,
  • vtedy,ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
 • počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami* alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

* Lehoty odborných prehliadok a skúšok technického / zdvíhacieho / zariadenia sú uvedené vo Vyhláške 508/2009 Zz. v prílohách č. 6 a 7. a v technickej dokumentácii.

Vykonávame odborné prehliadky  a odborné skúšky na vyhradených technických zdvíhacích zariadeniach v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  § 9, § 13 a  platných noriem STN 27 0142 a TD výrobcu.

Naša firma disponuje skúšobnými bremenami s rôznymi hmotnosťami  a vlastným dynamometrom značky PIAB s nosnosťou 10 t.

K odborným skúškam používame aj vlastné viazacie a závesné prostriedky  ( oceľové laná a reťaze, nekonečné slučky  s nosnosťou do 15 t )

Skúšobné bremená:

Skúšobné bremeno – hmotnosť  5400 kg – 10 ks
Skúšobné bremeno – hmotnosť  2300 kg – 2 ks
Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  5000 kg – 1 ks
Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  1000 kg – 1ks
Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  250 kg- 4 ks

Možný prenájom záťaží  a  viazacích a závesných  prostriedkov. Na požiadanie vyhotovíme cenovú ponuku s dopravou alebo  bez dopravy.

Zabezpečujeme Úradné skúšky  podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 12 (každých 10 rokov )  v spolupráci s OPO.

Rozsah revízii zdvíhacích zariadení (odborných prehliadok a odborných skúšok):

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej žeriavovej dráhy  a dočasnej žeriavovej dráhy výložníkového typu,

 • Vežové žeriavy
 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku
 • Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka )
 • Trvalé žeriavové dráhy

Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a  výškou zdvihu nad 1,5 m
Ad – stavebný výťah

 • na prepravu osôb a nákladu
 • nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

Ba 1 – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg   vrátane,
Ba 2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien
Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie
Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A skupiny B, a to zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)
Bd – špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie  bremena a, to:

 •  zdvíhacie rampy
 •  zdvíhacie plošiny
 • stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na   zdvíhanie   vozidla
 • zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla ,ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be – nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu
Bf – zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m
Ca – prostriedok na viazanie a zavesenia bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia  napr: oceľové lano, reťaz, zdvíhací textilný pás, kruhová textilná slučka, hák, strmeň,
Cb – technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku

Revízie zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky, odborné skúšky) vykonávame na území celej Slovenskej republiky.