Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení

Kurz žeriavnikov zdvíhacích zariadení sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný preukaz, doklad, alebo EU certifikát. Treba si uvedomiť že na Slovensku potrebujete na každý druh žeriava alebo zdvíhacie zariadenie zvlášť preukaz,doklad. Pre uchádzačov o prácu v zahraničí na pozíciu obsluha mobilného a vežového žeriavu, alebo pohyblivej pracovnej plošiny zabezpečujeme aj EU certifikát.  

Kurz žeriavnikov Žeriavov,ploŠín,zdvíhacích zariadení

 • Základné a rozširovacie kurzy žeriavnikov pre všetky typy zdvíhacích zariadení
 • Opakované školenie ( 1 x za 12 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

Vyhláška č.508/2009 Z.z. upravuje bezpečnosť vyhradených technických zdvíhacích zariadení v § 17 určuje povinnosť zabezpečiť kurz žeriavnikov osobám, ktoré tieto zdvíhacie zariadenia obsluhujú. Pri mobilných a vežových žeriavov výľožníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny s motorovým pohonom vykonáva skúšku Oprávnená právnická osoba, preukaz vydáva Inšpektorát práce.  My Vám zabezpečíme celý kurz od odbornej prípravy na skúšku, termín skúšky u OPO, skúšku Inšpektorom, vystavenie preukazov na Inšpektoráte práce. Nemusíte nič vybavovať ani nikde chodiť. Tak isto Vám zabezpečíme aj EU certifikát pre obsluhu vežových a mobilných žeriavov a obsluhu pohyblivých pracovných plošín sk. Ab pre prácu v celej Európe. Pri ostatných typoch vyhradených technických zariadení zdvíhacích zabezpečujeme odbornú prípravu, preskúšanie aj vystavenie preukazov a dokladov.

  Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so zdvíhacími zariadeniami, žeriavmi len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz žeriavnika zdvíhacích zariadení, žeriavov. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

 

podmienky K PRIHLÁSENIU SA NA KURZ

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania )
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks ( len pri EU certifikátoch )
 • notársky overené najvyššie dosiahnuté vzdelanie ( len pri mobilných a vežových žeriavoch,pohyblivé pracovné plošiny s ŠPZ)

Rozdelenie zdvíhacích zariadení

Žeriav je stroj na dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien. Pracuje na princípe sústavy kladiek, ktoré znižujú silu potrebnú na vyzdvihnutie nákladu. Rameno žeriava je spravidla možné otáčať a posúvať, čím dochádza k presúvaniu bremena. Žeriav sa využíva všade tam, kde je potreba manipulovať s ťažkými bremenami, najčastejšie v stavebníctve, strojárskom a hutníckom priemysle, doprave a pod.

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej žeriavovej dráhy a dočasnej žeriavovej dráhy

 • Vežové žeriavy  výľožníkového typu
 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Mobilné žeriavy výľožníkového typu na automobilovom podvozku
 • Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka )

Obsluha mobilného žeriava (autožeriav)

Základný kurz žeriavnika mobilného žeriava sa skladá :

 • o výkone činnosti osôb na obsluhu mobilného žeriava
 • osobitné požiadavky so zameraním na
  • a) konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
  • b) prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
  • c) poskytovanie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov. Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

Obsluha vežového žeriava

Základný kurz žeriavnika vežového žeriava sa skladá:

 • o výkone činnosti osôb na obsluhu vežového žeriava
 • osobitné požiadavky so zameraním na
  • a) konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
  • b) prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
  • c) poskytovanie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov. Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

Obsluha mostového žeriava

Základný kurz žeriavnika mostového žeriava sa skladá:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe mostového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po vykonanom základnom kurze a úspešnom overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný preukaz na obsluhu mostového žeriava.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov. Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

Obsluha portálového žeriava

Základný kurz žeriavnika portálového žeriava sa skladá :

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe portálového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • Poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po vykonanom základnom kurze a úspešnom overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný preukaz na obsluhu portálového žeriava.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov. Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

Obsluha konzolového žeriava

Základný kurz žeriavnika konzolového žeriava sa skladá:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe konzolového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po vykonanom základnom kurze a úspešnom overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný preukaz na obsluhu portálového žeriava.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov. Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

 

Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m

Ac – výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to

 1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb
 2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky
 3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb
 4. zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu

Ad – stavebný výťah

 1. na prepravu osôb a nákladu
 2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

Ag – lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek

Ah – výsuvný rebrík s motorovým pohonom

Ba – zariadenie, ktorým je

 1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
 2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to

 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO
 2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd –  špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to

 1. zdvíhacia rampa
 2. zdvíhacia plošina
 3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
 4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be – nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu
Bf – zvislé posuvné brány s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

Ďalej Vám ponúkame

 • získanie preukazu, dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie preukazu obsluhy zdvíhacích zariadení
 • opakované školenie v pravidelných intervaloch ( min.1 x 12 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)